Datenschutz-Reglement

Hier ist die englische Version

1. Inleiding 

InCompanyMedia b.v. vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de haar bezoekers van de website belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De persoonsgegevens wurden inachtneming van de geldende privacy wetgeving, o.a. de Wet bescherming persoonsgegegevens, verwerkt.

Der niedere Wortlaut wurde in der Akkoordie der Website, die in der Datenschutzverordnung beschrieben ist, bestätigt.

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek van deze website, dan wel wel voor gebruik bij de rapportages over deze website verzamelen we de volgende soorten (statistische) gegevens

1. Naam en e-mailadres van bezoekers middels registratie- of reactieformulieren. Bezoekers zijn niet verplicht zich te registreren om van deze website gebruik te maken, noch zijn ze verplicht om feedback te verschaffen middels een reactieformulier.

2. Klikgedrag bij bezoek van deze website ("logging") Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via zogenaamde logging. Die Protokollierung ist gerichtlich gegen die Vernichtung von gebruiksgegevens van anonieme der ingelogde gebruikers. Elke keer as u een pagina ophaalt, stuurt u informatie naar de webserver. Deze informatie wordt opgeslagen en voor statistieken gebruikt. Die Protokollierung der Informationen über die (welke gebruiker) wollte sich mit den welke gegevens über die (Objekt-) Produkte, die nach der Verlegung der Geraadpleegd geholt wurden, treffen. Op basis van deze logging kunnen periodieke rapportages worden opgesteld. In een loggingapplicatie worden gebruikgegevens opgeslagen. Die gelogde gebruikersnaam of computeradres (IP-nummer) wordt vastgelegd en verschaft informatie over de de handelingen van een anoniem of een identificeerbaar natuurlijk persoon binnen deze website. Sie können die Identität der Benutzer grundsätzlich durch die Verwendung von IP-Adressen von Computern bestimmen. Er ist niet de bedoeling deze, op natuurlijk personen herleidbare, informatie te gebruiken. Mit den Protokollen wurde mit dem Programmatuur statistieken gemaakt die niet meer herleidbaar zijn tot (natuurlijke) person. De ruwe gegevens worden niet publiekelijk gemaakt en na twee wekenfysiek verwijderd (zie beveiliging, sub 5.).

De InCompanyMedia bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee de InCompanyMedia deze verwerkt (zie verder sub 3).

3. Döleinden

InCompanyMedia verwerkt en verzamelt persoonsgegevens voornamelijk met het doel om inzicht te krijgen in de het klikgedrag ('logging') van de bezoekers van deze website: - die Verwaltung der technischen Infrastruktur; die Verwaltung des Netzes und der Anwendung, die die Erstellung der Website ermöglicht; - die interne Kontrolle und Überwachung; - die Verwaltung und Statistik, die der Erstellung des Netzes und der Anwendung, die die Erstellung der Website ermöglicht, obliegt; - in beantwoorden van vragen en klachten en het verstrekken van inlichtingen van inlichtingen aan gebruikers; - in gevallen van ernstig misbruik het achterhalen van de gebruiker (zie ook bij Vrijgeven van loggings onder sub 4.).

4. Vrijgeven van loggings

De logginggegevens wurden in de volgende omstandigheden vrijgegeven:

- Indien InCompanyMedia hiertoe op grond van wetgeving verplicht wordt gesteld;

- Met toestemming van de gebruiker;

- indien er sprake ist van misbruik;

- Indien de informatie gegenereerd ist Türspinnen von Bots und gegevens nodig zijn om technische probleme op te lossen;

- Wanneer een gebruiker ernstig vandalisme heeft gepleegd, kunnen de gegevens worden doorgegeven bij een klacht die bij de internetserviceprovider van de betreffende gebruiker wordt ingediend;

- Wanneer het nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van InCompanyMedia, zijn gebruikers of het publiek te waarborgen.

5. Beveiligung

InCompanyMedia draagt zorg voor een beveiliging as bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk verkeers- en/of persoonsgegevens bevatten, für die Verlagerung dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van InCompanyMedia in het systeem van InCompanyMedia asmede in de door de InCompanyMedia in verband daarmee gehouden administraties aanwezig zijn.

InCompanyMedia heeft ten behoeve van genoemde beveiliging de volgende fysieke maatregelen getroffen, inclusief organisatorische Kontrolle daarop:

- Inbraakalarm;

- Kluis voor opslag gegevensbestanden;

- Logische toegangscontrole traf behulp van wachtwoord of pincode;

- Automatische Protokollierung für die Durchführung von Persoonsgegevens, einschließlich eines Kontrollverfahrens;

- Firewalls.

Binnen de organisatie van InCompanyMedia ist es gelungen, in den 4 genoemde situaties in de hierboven onder 4 genoemde slechts verstrekt zu werden. Rechtstreekse toegang toegang tot de verzameling hebben de systeembeheerder en de applicatiebeheerder.

6. Verstrekking aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt InCompanyMedia geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die InCompanyMedia namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

Binnen de organisatie van InCompanyMedian de persoonsgegevens van gebruikers alleen toegankelijk ten behoeve van de bedrijfsvoering en slechts voor de hierboven genoemde personen. InCompanyMedia kann es nicht sein, dass sich die Medien an den Türen der Unternehmen orientieren, die sich mit den Hufen der übermäßig vielen Besucher auf die Suche nach einem geeigneten Standort begeben. Deze toegang verleent InCompanyMedia onder de voorwaarde dat deze derde het bepaalde in deze verklaring in acht neemt.

7. Cookies

Deze Website maakt gebruikt van zogenaamde persistente Cookies, die auf den Computern von den bezoekers worden geplaatst. Deze Cookies können auf dem Browser des Computers, auf dem der Benutzer sitzt, gelöscht werden. Deze cookie dient ervoor om een gebruiker te kunnen identificeren als een terugkerende gebruiker. Der Cookie ist nicht für den Schutz der Privatsphäre von Personen bestimmt, die sich in der Nähe des natürlichen Lebensraums befinden. Der Webserver der Website kann nicht mit Informationen versorgt werden.

8. Inzage

De gebruiker kan te alle tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. Die gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoongegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. Die Gebrüder können für das Verkrijgen von inzage in de opgeslagen persoonsgegevens wenden an InCompanyMedia via E-Mail

InCompanyMedia zal ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens een verzoek tot inzage, wijziging en/of verwijdering op grond van deze wet in behandeling nemen en betrokkene hierover binnen 4 weken schriftelijk informeren.

9. Wijzigingen

InCompanyMedia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring voor deze website. Prüfen Sie die Datenschutzrichtlinie für die Datenschutzbeleidigung von InCompanyMedia.

10. Vragen

InCompanyMedia hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Heeft u vragen von opmerkingen über ons privacybeleid, dan kunt u deze uiteraard aan ons richten per E-mail

© 2023 EUMEDIANET BV