Algemene Voorwaarden

Klicken Sie hier für die englische Version

1. Toepasselijkheid Eumedianet Voorwaarden

1.1 Das Eumedianet Voorwaarden hat ein Modul, das aus einer Reihe von spezifischen Modulen besteht:

2. Ontwikkeling van programmatuur

3. Onderhoud van programmatuur

4. Bereitstellung von Anwendungsdiensten, Software as a Service und Computerservice

5. Beratung, Beratung und Projektmanagement

6. Overige diensten

7. Verkoop van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur en andere zaken

8. Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur

Algemeen

1.2 Deze module Algemeen van Eumedianet Voorwaarden ist van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan cliënt levert. Es wurden mehrere Module der Eumedianet Voorwaarden entwickelt, die den Hebel für die Klientel von übergeordneten Personen ansetzen. Indien deze module Algemeen van de Eumedianet Voorwaarden op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar is met het bepaalde in de tussen leverancier en cliënt overereengekomen specifieke module van de Eumedianet Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules.

1.3 Daar waar in de Eumedianet Voorwaarden de term 'algemene voorwaarden' wordt gebruikt, wordt daaronder verstaan de bepalingen van deze module Algemeen in combinatie met de bepalingen van én meer overereengekomen specifieke modules van de Eumedianet Voorwaarden.

1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is van vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Der Leverancier und Klient, der sich in der Überwindung der Überbeanspruchung des Tredens befindet, traf sich mit dem "doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht Wortgenomen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk anders ist aangegeven.

2.2 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. Die Klientin hat die Pferde, die sie mit dem Hebel in die Hand nimmt, in der Hoffnung, dass der Hebel in Bewegung gesetzt wird, und zwar in voller Länge. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen roeds in euro's en dient cliënt alle betalingen in euro's te voldoen.

3.2 Alle door leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door cliënt nimmer rechts of verwachtingen worden ontleend. Een door cliënt aan leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is leverancier gehouden cliënt te informeren bij dreigende overschrijding van een door leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting.

3.3 Indien ist nicht bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

3.4 Um die Tür zu öffnen, müssen die Vorstände und Kunden die relevanten Dokumente und Dokumente in den Verwaltungssystemen, in denen sich der Hebel betätigen soll, nicht durch die Kunden, die sich mit dem Hebel betätigen wollen, verschlüsselt werden.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Wenn der Kunde nicht in der Lage ist, eine derartige Anpassung vorzunehmen, ist er verpflichtet, innerhalb von drei Tagen nach der Kündigung den Zeitpunkt, an dem die Anpassung in Kraft tritt, schriftlich zu bestätigen. Cliënt komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf. De vaste jaarlijkse indexering (CPI) valt niet onder de meldingsplicht en wordt automatisch ieder jaar per de 1ste januari doorgevoerd, tenzij anders overeengekomen met de cliënt.

3.6 Es ist zu erwarten, daß die Daten, die für übertriebene Vorkommnisse in den Ländern, in denen die Klientel brengt, übermäßig stark belastet werden, überbewertet werden. Verschuldigde bedragen worden Tür cliënt betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen een door leverancier te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt ist niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.7 Indien ist Kunde, wenn es sich um einen Kunden handelt, der sich über die offene Stelle, an der er sich mit dem Thema beschäftigt, nicht beschuldigt fühlt. Indien hat die Absicht, durch die Entwicklung von ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door external deskundigen.

4. Vertrouwelijkheid und Übername des Personals

4.1 Die Cliënt en leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men we we we weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

4.2 Die Teilnehmer, die an den Abenden, an denen die Überzahl der Teilnehmer geduldet wird, in der Nacht ein paar Tage lang in den Schlitten der anderen Teilnehmer gesteckt werden, um die anderen Teilnehmer zu stoppen, haben die Mitarbeiter der anderen Teilnehmer, die sich mit den Teilnehmern der Überzahl zusammengetan haben, direkt oder indirekt, oder aber zu einem späteren Zeitpunkt, in den meisten Fällen in die Nähe der anderen Teilnehmer gebracht. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

5. Datenschutz, gegevensverwerking en beveiliging

5.1 Indien hat sich für die Nutzung von Übergewicht entschieden, indem es den Kunden, der sich über den Kunden informiert hat, über die Tatsache informiert hat, dass der Kunde, der sich für die Befriedigung der Bedürfnisse des Kunden entschieden hat, durch die Beschränkung auf die persönlichen Bedürfnisse verplichtet wurde.

5.2 Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd van worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden van waarvoor cliënt op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toegerekend moeten worden.

5.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door leverancier verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij cliënt. Der Kunde, der in diesem Fall den Hebel in Bewegung gesetzt hat, hat sich für die Verwerkung der Gegevens nicht auf die Rechtssicherheit und den Schutz der Privatsphäre geeinigt. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Indiens Hebelwirkung auf den Grund der Übermacht wird durch die Informationsbeschaffung, die durch die Festlegung der betreffenden Beschaffenheit der zu beschränkenden Gebiete erfolgt, verstärkt. Der Staatsanwalt ist nicht mehr in der Lage, die Informationen über alle omstandigheden doeltreffend zu veröffentlichen. Indien hat sich in der Vergangenheit in einem übermäßigen Ausmaß an der Entwicklung des Marktes beteiligt, um die Entwicklung auf einem bestimmten Niveau zu fördern, die Technik zu verbessern, die Geometrie der Unternehmen zu verbessern und die Kosten für die Entwicklung zu senken.

5.5 In Indien wird durch die Verwendung eines übermäßigen Anteils an anderen gebruikalischen Wörtern der Computer-, Daten- und Telekommunikationseinrichtungen ein größerer Einfluss auf die Entwicklung von Identifizierungscodes ausgeübt, als dies bei den anderen Ländern der Fall ist. Leverancier ist gerechtigd toegewezen toegangs- von Identifizierungscodes te wijzigen. Cliënt behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier ist nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg

zijn van gebruik of misbruik dat van toegang- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest as rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.

6. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en opschorting

6.1 Alle, die sich an die Klientinnen und Klienten wenden, um sich über die überdimensionale Verschuldung der Klientinnen und Klienten zu informieren, die sich an den Tussen beteiligen. Wenn ein Kunde sich nicht dafür entscheidet, den Vertrag zu kündigen, kann er sich auf die Änderungen des Vertrages berufen, um sich selbst und die Tür zu öffnen, wenn er sich für die normale Nutzung des Vertrages entscheidet. Indien hat (mede) die Tür mit einem Hebelmechanismus versehen, um die Tür zu öffnen und die Tür zu öffnen, um die Tür zu öffnen und die Tür zu öffnen, um den Hebelmechanismus zu öffnen und die Tür zu öffnen, um den Hebelmechanismus zu öffnen und die Tür zu öffnen, um den Hebelmechanismus zu öffnen; Der Hebelarm hat sich im Moment der vollen Entfaltung des Türklienten eigenmächtig in den nieu gevormde zaak bewegt.

6.2 Die Rechte, die der Staat für die bestmögliche Nutzung des Systems gewährt, sind die erste Tür, die der Staat für die Aufnahme des Rechts auf die Nutzung des Rechts auf die Nutzung der Waffen in Bepalingen zur Verfügung stellt.

6.3 Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat cliënt alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van cliënt zijn overeengekomen, komt aan cliënt het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

6.4 Der Hebelarm kann in der Lage sein, bei der Überwindung von Überlastungen, Produkten, Vermogenungsrechten, Gelegenheiten, Dokumenten, Programmen, Datenbanken und (Tussen-)Ergebnissen, die der Hebelarm auf seinem Weg durch die Überlastung verursacht hat, alle Hebelarmaturen, die sich nach links bewegen, zu verschwenden.

7. Risico

7.1 Das Risiko von Verlies, Diefstal, Verduistering von beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden von gegevens (Codes, wachtwoorden, documentatie etc.)), die im Kader der übermächtig gewordenen gebruikt vervaardigd, gaat over op cliënt op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van een hulppersoon van cliënt zijn gebracht. Für den Fall, dass sich der Gegenstand in der feitelijke beschikkingsmacht van leverancier van hulppersonen van leverancier zijn, draagt leverancier het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien hat sich über die intellektuelle Eigenständigkeit von zehn Kunden, Websites, Datenbanken, anderen Materialien, über die Kunden, die das Recht auf die Mogelijkheid der Hebelkräfte haben, und über das Recht auf die Ontwikkelung von zehn Milliarden Euro hinaus, gefreut, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zich zelf hetzij voor derden. Schon bei der Verkostung der übertriebenen intellektuellen Eigenständigkeit ist der Hebelarm des Hebelarmes von zehn Jahren der ontwikkelingen, der die soortgelijk des ontleend zijn und die welke zehn der cliënt zijn des gedaan.

8.2 Alle rechten intellektuellen Eigenheiten, die sich aus dem Grund der übermäßigen Nutzung ergeben, sind auf den Webseiten, Datenbanken, Apparaten anderer Materialien, Analysen, Dokumenten, Berichterstattern, Angeboten und sogar auf den materiellen Unterlagen, die von den Hebelvorgängen betroffen sind, zu finden. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

8.3 Er ist kein Klient, der die betreffenden Autorenrechte, die Warenzeichen, die Handelsnamen des geistigen Eigentums und die Programmausstattung, die Websites, die Datenbanken und die Materialausstattung der verschiedenen Anbieter von Webseiten verwaltet.

8.4 Wenn es bei der Entwicklung eines solchen Systems zu einer Überschreitung kommt, ist der Hebel für die Entwicklung technischer Lösungen, um Programmierungen, Geräte, Datenbanken und Websites zu beschleunigen, die in Verbindung mit den übergeordneten Personen stehen, die sich in den Räumen befinden, in denen das Recht auf die Entwicklung von Objekten besteht. Er ist ein Klient, der nicht mehr auf die technischen Möglichkeiten der (späten) Verwijderen der (späten) Omzeilen angewiesen ist.

8.5 Leverancier vrijwaart cliënt tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat cliënt leverancier onverwijd schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel over aan leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van cliënt, tegen deze rechtsvorderingen

te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door cliënt ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) traf sich mit dem Kunden, der den Hebel in der Programmierung, auf der Website, in den Datenbanken und in der Anwendung anderer Materialien, die die Tür und die Umgebung des Hauses verlassen haben, um sie zu reparieren. Indien ist ein riesiger Staat, in dem der Hebelarm selbst ein Programm, Websites, Datenbanken und andere Materialien, die einen Einbruch in das Reich der Intelligenz und das Selbstverständnis des Hebelarmes bewirken, in dem der Hebelarm und die Gerätschaften, die den Einbruch in das Reich der Intelligenz bestaatlich machen, nicht mehr vorhanden sind, zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere von verdergaande vrijwaringsverplichting van leverancier ist uitgesloten.

8.6 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's, hyperlinks etc.), databestanden of other materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

9. Medewerkingsverplichtingen

9.1 Die Teilnehmer erkennen, dass die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie in der Regel in der gleichen Weise erfolgt wie in den anderen Ländern. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier mogelijk te maken zal cliënt leverancier roeds tijdig alle door leverancier nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien ist derjenige, der die Arbeit der Mediziner, die sich mit der Überlastung des eigenen Personals und des Personals von Hulppersonen beschäftigen, mit dem Personal und den Hulppersonen, die sich über die Arbeit von Noodzakelijke kennis, Deskundigheid und die Entwicklung der Arbeit beschäftigen.

9.2 Der Kunde hat das Risiko der Auswahl, der Erstellung, der Weitergabe und der Nutzung von Geräten, Programmen, Websites, Datenbanken und anderen Produkten und Materialien im Rahmen des Türöffners der jeweiligen Dienstanbieter entworfen. Cliënt zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming (Cliënt zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming)

en voor de juiste instellingen van de apparatuur,

Programmatuur, Websites, Datenbanken und andere Produkte und Materialien.

9.3 Indien hat für die Nutzung der überdimensionierten Tür einen Hebelarm entwickelt, und zwar mit einer Reihe von Dokumenten, Geräten, Apparaten, Programmen, Materialien der Mitarbeiter, aber nicht mit einem überdimensionierten Hebelarm, der den Hebelarm einer anderen Gruppe von Mitarbeitern in einem anderen Bereich als dem des verplichtingen Voldoets umfasst, Der Hebelarm ist der richtige, um die Entwicklung von überdimensionalen und übertriebenen Hebelarmen zu unterstützen, und der Hebelarm ist auch der richtige, um die Kosten für die Entwicklung von überdimensionalen Hebelarmen zu senken, indem er die Entwicklung von neuen und übertriebenen Hebelarmen und übertriebenen Hebelarmen berücksichtigt.

9.4 Ingeval medewerkers van leverancier op locatie van cliënt werkzaamheden verrichten, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. Die Arbeit wird erleichtert, wenn sich alle Beteiligten über die aufgetretenen Probleme informieren. Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van leverancier, die in verband met de uitvoering van de overereenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen van nalaten van cliënt van onveilige situaties in diens organizatie. Der Kunde, der im Inneren des Gebäudes organisiert, hat sich mit den Mitarbeitern, die Kenbaar herstellen, zusammengetan, um die Arbeit an der Tür zu erleichtern.

9.5 Indien ist durch die Nutzung von übermäßigen Computer-, Daten- und Telekommunikationseinrichtungen sowie des Internets nicht für die Entwicklung von neuen Technologien für eine gute Mittelausstattung und eine umfassende Beschikkungspolitik verantwortlich, sondern für die Erleichterung der direkten Nutzung und des Hebels. Leverancier ist nicht nur für die Verbreitung von Kosten für die Übertragung, sondern auch für die Speicherung der niet-beschikbaarheid der Erleichterungen verantwortlich, da die Klientel die Kosten für den Einsatz der Roekeloosheid des Hebelrichters nicht berücksichtigt hat.

10. Leveringstermijnen

10.1 Alle Tür leverancier genoemde von Überengekomen

(leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overenkomst bekend waren. Die Tür leverancier genoemde of tussen partijen overengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden roeds als streefdata, binden de leverancier niet en hebben roeds slechts een indicatief karakter. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. Der Leverancier ist nicht gebonden, sondern nur auf den (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin ist ein Hebel, der sich an den Daten der (Hebelwirkung)termijn als Teil der (Hebelwirkung)termijn als Teil der (Hebelwirkung)inhoud des omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) von en wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. Indien hat sich in den letzten Jahren immer mehr auf die Planung konzentriert, um den Hebel für eine bessere Planung anzusetzen.

10.2 De enkele overschrijding van een door leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen- komt leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Die Erzählung dient dazu, die Entwicklung der Mogelijke zu fördern, um sie zu unterstützen, und die Daten zu verbessern, um sie angemessen zu interpretieren.

11. Unverbindlich und opzegging van de overeenkomst

11.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, Pferde in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van cliënt en alle andere verplichtingen tot medewerking door de cliënt of een door de cliënt in te schakelen derde gelden Rossen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

11.2 Indien hat sich in Artikel 11 auf den Moment der Verbindlichkeit geeinigt.1 Schilfrohr, das die überdimensionale Höhe des Bodens bedeckt, um die Vorkommen und die gleichartigen Verhältnisse zwischen den einzelnen Ländern zu beseitigen, ist ein Klient, der die zehn größten Vorteile der Vorkommen in den verschiedenen Ländern nutzt. Die Frage, ob der Hebel für die Bindung der in einem Verband gefakturierten Schilfrohr mit dem Hebel in Verbindung gebracht werden kann, wenn die Schilfrohre nach der Verrichtung der Schilfrohrbewegung verrichtet werden, wurde von dem Hebel in der vorigen Ausgabe der Bepaalde auf den Moment der Bindung an die direkte Öffnung hin verschuldet.

11.3 Indien hat sich in den letzten Jahren durch die Öffnung der Tür, die sich in der Nähe des Ortes befindet, an dem sich der Ort befindet, an dem sich der Ort befindet, an dem sich die Tür befindet, an dem der Elch der Teilnehmer an der Operation überholt und an dem die Operation durchgeführt wurde, stark verändert. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.4 Die Klientel ist weniger gerechtigd een overereenkomst van dienstverlening van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

11.5 Elk der partijen kan de overereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de neitherpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstruie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van cliënt wijzigt. Leverancier ist wegens deze deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

12. Aansprakelijkheid van leverancier

12.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overereenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. ÜBRIGENS). Die "Deze beperking van aansprakelijkheid" ist eine übertriebene Überwindung der in Artikel 8.5 des Moduls "Algemeen bedoelde vrijwaringsverplichting van leverancier" beschriebenen Probleme. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een

duurovereenkomst ist erfüllt, wenn der Looptijd von meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totalaal van de vergoedingen (exkl. BTW) bedongen voor én jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).

12.2 De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (ééén miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

12.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens ist uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.4 Die Anwendung und die Anwendung der Hebelwirkung von Artikel 12, die in den für Artikel 12 vorgesehenen Fällen zu einer übermäßigen Anwendung und Anwendung der Hebelwirkung führt, wird durch die Anwendung des Moduls Algemeen und die Anwendung von übermäßigen Modulen für die Anwendung der Alarmanlage unterbrochen.

12.5 Die in Artikel 12.1 aufgeführten und 12.4 genannten Punkte sind für den Fall, dass sich die Studie als eine Art "Bewuste Roekeloosheid" der Hebelkräfte herausstellt, zu berücksichtigen.

12.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst sle slechts indien cliënt leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Die Erzählung dient dazu, die Entwicklung der Mogelijke zu fördern, um sie zu unterstützen, und die Daten zu verbessern, um sie angemessen zu interpretieren.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is roeds dat cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

12.9 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid as gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan en derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of other materialen, tenzij en voor zover cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of other materialen.

12.10 Die Bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden med ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overereenkomst bedient.

13. Übermacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is as gevolg van overmacht. Unter der Übermacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren

nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan leverancier zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan leverancier is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking,(x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

13.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Wijziging en meerwerk

14.1 Indiens Hebelwirkung bei der Begegnung mit anderen Prästaten, die die Gebäude inhoud der übergroßen Werkstätten und der zerstörten Prästaten verlassen haben, Zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de overereengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier.

Leverancier ist nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.2 Die Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties as bedoeld in dit artikel het overereengekomen of verwachte tijdstip van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en leverancier kunnen beïnvloed. Die Tatsache, dass die Nutzung des überdimensionalen Werkes nicht möglich ist, ist für den Kunden nicht ausreichend, um die Bindung des überdimensionalen Werkes zu optimieren.

14.3 Für den Fall, dass es sich um eine Dienstverpflichtung oder um einen Mangel an Privilegien handelt, ist es wichtig, dass die Kunden über die finanziellen Folgen von zusätzlichen Arbeiten in den Präestaten informiert werden, die in den Artikeln aufgeführt sind.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Die Klientel ist nicht gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een een derde te verkopen en/of over te dragen.

15.2 Leverancier ist gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Der überdimensionale Hebel ist nicht mehr als die Tür zu den Niederlanden rechts. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 ist uitgesloten.

Algemene Voorwaarden

Modul 2 Ontwikkeling van programmatuur

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. In einem weiteren Modul, das in Bepalingen durchgeführt wird, werden die Teilnehmer des Moduls Algemeen, die bei der Durchführung des Programms als Hebel fungieren, von den Kunden der einzelnen Teilnehmer und der installierten Programme betreut.

1.2 Die Teilnehmer des Moduls trafen sich auf der Konferenz der Modulteilnehmer. Die Tegenstrijdigheid, die sich aus dem Modul "Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module" ergibt, ist die vorherrschende Methode.

2. Spezifikationen für das Programmatuur

2.1 Indien ist nicht in der Lage, die Spezifikationen des Ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur door of vanwege cliënt aan leverancier ter hand zijn gesteld, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden. Die Teilnehmer erkennen, dass die gleiche Arbeit und die gleiche Kommunikation für spezifische, spezifische, ontwerpen und ontwikkelen van programmatuur gemacht wurde. Das gleiche Werk und die gleiche Kommunikation, die zu einer gemeinsamen Arbeit geführt haben, sind inachtneming van de in voorkomend geval tussen partijen schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, afspraken en/of procedures.

2.2 Der Staat soll die Pferde für die Juistheid, die Volledigheid und die Konstanz eines verstreuten Hebelarms, die Spezifikationen und die Angaben in den einzelnen Ländern, die in den einzelnen Ländern gemacht werden, in Betracht ziehen, die Spezifikationen und die Angaben in den einzelnen Ländern, die in den einzelnen Ländern gemacht werden. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn roeds voor rekening en risico van cliënt.

2.3 Leverancier ist gerechtigd, aber nicht verplicht, de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Es wird darauf hingewiesen, dass es in den Spezifikationen des Programms für die Wikkelen, die Pferde, die so verwöhnt und gezüchtet werden, dass sie als Hebel dienen können.

2.4 Indien hat die Möglichkeit, die Tür zu öffnen, um den Programmablauf zu beschleunigen, indem es die Programmplanung auf eine bestimmte Art und Weise durchführt, um die Priorisierung der übergeordneten Prioritäten zu erleichtern.

3. Ontwikkeling van programmatuur

3.1 Der Programmierer traf sich mit einem Zorg ontwikkelen, um die Spezifikationen des Programmablaufs zu erfüllen, und traf sich - im Laufe der Zeit - mit einem Kunden, der über die Projektorganisation, die Methoden, die Technik und die Verfahren hinausgeht. Alvorens traf sich mit dem ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan leverancier verlangen dat cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Leverancier ist gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop cliënt zich geheel en onvoorwaardelijk schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.

3.2 Die Arbeit des Hebelmechanikers wurde auf der Grundlage der Inspektionsbeauftragten durchgeführt, um den Hebelmechaniker zu entlasten und das Ergebnis des Hebelmechanikers zu verbessern, wenn das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Bundesstaat, in dem er sich befindet, nicht mehr erreicht wird.

3.3 Indien ist bei der Umsetzung des Programms in den letzten Jahren durch den Einsatz von Hebelschrauben, die den Einsatz von Fasengewichten erleichtern, überfordert, ist der Hebel, um den Kunden, der die Ergebnisse des Projekts für die Gasförderung nutzen will, die Möglichkeit zu geben, die Ergebnisse der Gasförderung zu nutzen.

3.4 Der Verband, der andere übergewichtige Frauen fördert, ist ein Hebel, der nicht durch die Nutzung von Ontwikkelwerken in der Schweiz und durch die Verantwortung für die Entwicklung von Kunden in der Zukunft gestärkt wird. Leverancier ist nicht verplicht, wenn die Gefahr besteht, dass der Hebel inhoud von einem prästatieverplichtingen Hebel, der in der Nähe von Aanvullen steht, überhand nimmt. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform de gebruikelijke tarieven van leverancier.

3.5 Indien ist in der Programmatik übermäßig stark vertreten, wenn es sich um die Tür einer bestimmten Person handelt, wenn die Person, die sich an der Tür einer anderen Person befindet, die sich dezentralisiert hat, mit einem Pferd gerechtigd und mit einem überbeinigen Kunden zusammenkommt.

3.6 Die Kunden, die in der Lage sind, die Werkstätten, die für die Herstellung von Werkstücken und für die Verifizierung der Standorte der Kunden zuständig sind, zu unterstützen.

4. Nach der Installation

4.1 Der Hebel für die Programmierung von übertriebenen Frauen, die sich über die Kunden informieren wollen, wurde auf die Herstellung von Telekommunikationseinrichtungen (online) gelegt. Leverancier bepaalt de wijze van aflevering.

4.2 Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overereengekomen, zal leverancier de programmatuur bij cliënt installeren. Sie können sich selbst durch die Installation, das Einrichten, Parametrieren, Abstimmen und Einführen von Geräten und gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij schriftelijk anders overengekomen, ist leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

4.3 De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in papieren dan wel digitale vorm. Der Hebelarm ist die beste Liste über die gebruikersdocumentatie verstrekt.

5. Acceptatietest en acceptatie

5.1 Indien hat keine übermäßigen Anstrengungen unternommen, um die Annahme des Programms zu erreichen, wenn der Kunde in dem Staat, in dem es im Moment der Freigabe des Moduls ("wie es ist") liegt, alle zichtbare und mögliche weitere Schritte unternommen hat, um die Garantie für Artikel 11 des Moduls zu gewährleisten.

5.2 Indien hat sich in den Artikeln 5.3 bis 5.10 des Moduls für das Passieren der Straße übermäßig stark engagiert und akzeptiert.

5.3 Die Wartezeit in der Modulspeiche ist van 'fouten', das Wort daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of tech- nische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en indien deze reproducceerbaar is. Cliënt ist gehouden van fouten onverwijld melding aan leverancier te maken.

5.4 Indien hat sich bei der Annahme von Tests, die das Befahren von Türen und Türenhebeln bei der Installation von Anlagen übermäßig erschwert, übermäßig erschwert, und die Installation ist nicht mehr möglich. Die Testperiode ist der Klient, der nicht für das Produkt einer Operation, die er selbst durchgeführt hat, programmiert werden muss. Cliënt zal de overereengekomen acceptatietest met voldoende gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren op de (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden, en hij zal de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan leverancier rapporteren.

5.5 Indien ist ein Land, das übermäßig viele Menschen akzeptiert, und das nicht für die Verantwortung für das Programm der afgeleverde programmatuur beantwoordt und die Funktion der technischen Spezifikationen und der Türklinke verantwortlich ist, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de tussen partijen schriftelijk overengekomen functionele of technical specificaties. Tenzij schriftelijk anders overenkomen, ist de door of namens leverancier eventueel verleende bijstand bij het uitvoeren van een acceptatietest geheel voor rekening en risico van cliënt.

5.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

a. Die Teilnehmer dürfen keine übertriebenen Risiken eingehen: wenn sie übertriebene Risiken eingehen, wenn sie die Tür öffnen, um die Installation zu erleichtern, sind sie übertriebene Risiken eingegangen, wenn sie die Installation vornehmen.

b. indien partijen wel een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

c. indien leverancier vór het het einde van de testperiode een testrapport as bedoeld in artikel 5.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 5.8 aan acceptatie niet in de weg staan. In diesem Programm wird der Kunde, der den Moment der Einführung einer solchen Operation akzeptiert hat, für das Produkt, das er herstellen will, auch als ein flüchtiger Geophysiker für den Einsatz der Maschine betrachtet.

5.7 Indien hat die von den überzähligen Frauen akzeptierten Programmänderungen für die Förderung von Informationen akzeptiert, indem es die Testperiodentür in der Mitte des Schriftelijk-Tests und den detaillierten Testbericht über die Förderung von Informationen genutzt hat. Der Hebel, um die beste Lösung für die Überprüfung der Qualität von Produkten innerhalb der Produktion zu finden, ist die Entwicklung von Programmbeschränkungen in der Programmierung und in der Entwicklung.

5.8 Die Annahme des Programms darf nicht dazu führen, dass der Verband, der sich mit den Angaben über die zu erwartenden Belastungen und Spezifikationen konfrontiert sieht, nicht mehr als das beste Ergebnis für die kleinen Kinder erzielt werden kann, Die Operation der Produktgruppe, die den Namen des Programms trägt, wird in der Zwischenzeit durch die Verplichtung des Hebels und der kleinen Füsse im Rahmen der Garantie des Artikels 11, die für die Herstellung der Produkte erforderlich ist, durchgeführt. Die Annahme von Änderungen, die nicht auf den Wegen erfolgt sind, auf denen die betreffenden Themen und Schnittstellen in der Programmierung behandelt werden, ist nicht möglich.

5.9 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet- acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een onderdeel onverlet.

5.10 Die Akzeptanz der Programmierung, die in dem Artikel, in dem der Hebel für die Installation des Programms gesetzt ist, auf den der Hebel für die Installation des Programms gesetzt ist, gelegt wird, wird dadurch erhöht, daß die Installation des Programms in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren erfolgen kann, in dem der Hebel für die Installation des Programms zu hoch ist. Akzeptieren Sie die Programmatuur, die niemanden von der rechten Seite auf Artikel 5.8 betreffende kleine gebreken und Artikel 11 betreffende Garantie hingewiesen hat.

6. Gebruiksrecht

6.1 Der Leverancier stelt in der Opdracht des Cliënt ontwikkelde programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan cliënt ter beschikking.

6.2 Die für die Durchführung der Studie erforderlichen Maßnahmen sind zu umfangreich, da die technischen Dokumentationen von Kunden, die mit der Erstellung von Programmdokumenten betraut wurden, in der Regel von Kunden, die mit der Erstellung von Programmdokumenten betraut wurden, in der Entwicklung von Programmen und in der Durchführung von Programmen gerechtfertigt wurden. Indiens Hebelwirkung im rechten Wort, das den Broncode und die technische Dokumentation für die Kunden, die sich auf diese beziehen, veranschaulicht, kann die Hebelwirkung verstärken und eine erneute Überprüfung verlangen.

6.3 Der Tenzij schriftelijk anders overengekomen, ist ein Hebel, der nicht auf die Erzählung von Daten über die Entstehung und Nutzung von Programmbibliotheken ausgerichtet ist. Indien in afwijking van het vorenstaande door leverancier tevens hulpprogrammatuur en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moeten worden, kan leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze terbeschikkingstelling worden in voorkomend geval separaat tegende gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening gebracht.

6.4 Wenn andere überzählige Personen in den prästatieverplichtingen Hebelarmaturen auftreten, kann der Programmierer nicht auf den Programmablauf und die Programmgestaltung verzichten. Indien in afwijking van het vorenstaande door leverancier tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan leverancier verlangen dat cliënt daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Das Werk wurde in einem separaten Bereich eingerichtet, in dem die gebruikelijke tarieven van leverancier in die Rekening gebracht wurde.

6.5 Das Modul Algemeen ist so konzipiert, daß es richtig ist, daß die Programmpferde nie ausgeschlossen, nie übertrieben und nie untergeordnet sind.

7. Gebruiksbeperkingen

7.1 Indien, das die überhöhten Kosten für die Nutzung der Tür überhöht hat, ist nicht geduldet worden, ie zehn Ältesten in der Opdracht der Klientel des Programms sind in der rechten Seite, die Ältesten in der Algemene voorwaarden sind bepaald, die Ältesten in der Algemene voorwaarden sind bepaald, die Bepaalde in Artikel 7.6 van de onderhavige Modul.

7.2 Indien tussen partijen gebruiksbeperkingen zijn overeengekomen, zal cliënt de overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur rosses stipt naleven. Cliënt ist derjenige, der die übermäßigen Frauen, die durch die Ausübung der Tätigkeit des Hebelarms und die damit verbundene Verlagerung der Tätigkeit auf den Hebelarm bewusster wahrnimmt, als er sich in den rechten intellektuellen und programmatischen Bereich einmischt. De overeengekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op:

  • Die Art der Geräte, die für die Programmierung benötigt werden, ist, de/von
  • ie maximale Anzahl von Verwerkungsarbeiten, die in den Heidehallen durchgeführt werden können, ist, de/von
  • bepaalde - al dan niet met naam of functie aangeduide personen die binnen de organisatie van cliënt de programmatuur mogen gebruiken, de/von
  • ie maximale Anzahl der gebruikenen Personen, die innerhalb der Organisation des Kunden der gebruikenen Programmatuur mag, en/of de locatie waarop de programmatuur gebruikt mag worden, en/of
  • bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privé- doeleinden), en/von
  • iedere andere kwantitatieve von kwalitatieve beperking.

7.3 Indien ist der Auffassung, dass ein Programmierungsvorgang, der in Kombination mit einem Gerät, das mit einer Art von gebruchtechnischem Gerät hergestellt wurde, über die Programmierungsdaten hinausgeht, nicht durch die Speicherung eines Programmierungsgeräts für die Speicherung eines anderen Geräts vom gebruchtechnischen Typ gerechtfertigt ist.

7.4 Der Hebelarm kann verlangen, daß der Programmierungskunde nicht in der Lage ist, den Hebelarm zu betätigen, wenn er die Herstellung von Programmierungscodes (Wachtwoorden, Identitätscodes usw.) unterstützt, die für die Betätigung des Hebelarms geeignet sind, und wenn er sich verändert und verkregen.

7.5 Die Kunden können sich nicht mehr auf die technischen Aspekte konzentrieren, wenn sie sich auf die Rechte der zuständigen Behörde berufen, die sie in den einzelnen Phasen des Projekts vertreten.

7.6. Die Teilnehmer haben andere überzählige Frauen, die in den zehn Jahren, in denen sie von der eigenen Organisation betreut werden, in der Lage sind, ihre Programme zu entwickeln. Tenzij schriftelijk anders überengekomen, zal cliënt de programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals 'time-sharing', 'application service provision', 'software as a service' en 'outsourcing'.

7.7 Der Kunde ist nicht derjenige, der das Programm und die Schlepper, die das Programm ausführen, nicht kennt, sondern der den Auftrag hat, das Programm zu vervielfältigen, zu verhandeln und zu überwachen. Auch wenn die Kunden, die bereits im Vorfeld der Veranstaltung anwesend waren, sich an der Programmgestaltung beteiligen, um das Programm zu veranstalten, ist es nicht notwendig, dass sie sich an der Veranstaltung beteiligen, wenn sie zehn Personen gebruikt haben.

7.8 Der Klient, der die ganze Arbeit an der Tür des Namensschreibers verrichtet hat, wird durch die gleiche Tür, die der Klient von den überzähligen Personen gebrochen hat, nicht mehr belästigt. Cliënt zal op eerste verzoek van leverancier toegang tot zijn gebouwen en systemen aan leverancier verlenen. Leverancier zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die hij in het kader van een dergelijk onderzoek van bij cliënt verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

8. Duur van de overeenkomst

8.1 In opdracht van cliënt ontwikkelde programmatuur wordt aan cliënt ter beschikking gesteld voor de tussen partijen overeengekomen duur. Wenn es darum geht, dass die Teilnehmer an der Übermacht von Personen, die in der Lage sind, die Tür zu öffnen, zu öffnen, so ist das nicht der Fall.

8.2 In voorkomend geval zal cliënt terstond na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien hat sich bei der Auswahl der betreffenden Beispiele für die Vernietigen, bei der Auswahl der vernietigenden Hebelwirker und bei der Herstellung von Verschmelzungen über die Schriftelijk hinaus an der Entwicklung beteiligt. Leverancier ist ein gebruiksrechtlicher und nicht gehoudener Klient, der sich mit der Datenübermittlung durch die Tür getroffen hat.

9. Vergoeding voor ontwikkelwerkzaamheden

9.1 Bij gebreke van een overgeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de ontwikkeling van programmatuur telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

9.2 Tenzij schriftelijk anders overengekomen, ist in de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de programmatuur begrepen.

9.3 Die anderen überzähligen Personen sind im Begriff, sich für die Entwicklung des Programms zu entscheiden, ohne dass sie sich für die Nutzung von Kunden in Programm- und Datenbankbibliotheken, Veranstaltungsdiensten und Veranstaltungen interessieren, die über den Programmplatz hinausgehen. Evenmin ist in der Gebruiksrechtvergoeding begrepen het verlenenen van ondersteuning aan de gebruikers van de programmatuur. Das Werk wurde in einem separaten Bereich eingerichtet, in dem die gebruikelijke tarieven van leverancier in die Rekening gebracht wurde.

10. Modifizierte Programmatik

10.1 Wenn ein anderes übergeordnetes Phänomen in der feuchten Bepaald auftritt, ist der Klient nicht derjenige, der das Programm der Gemeinde modifiziert, um den Hebelarm des Hebels zu umgehen. Leverancier ist ein Ross, dessen Gewicht von einem Ross, das sich mit dem anderen verbindet, abhängig ist, um die betreffende Person zu schützen und die Änderungen der Tür zu berücksichtigen.

10.2 Cliënt draagt het volledige risico van de door of in opdracht van cliënt door derden - al dan niet met toestemming van leverancier - aangebrachte modificaties.

11. Garantie

11.1 Der staatliche Hebel für die Umsetzung des Programms ist für die Förderung und den Aufbau von Kundenbeziehungen gedacht. Der Leverancier garantiert, dass sogar bis zum Ende der Programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat roeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.

11.2 Der Leverancier zal zich naar bestem vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 5.3 van deze module in een redelijke termijn te herstellen indien deze in een periode van drie maanden na aflevering van, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, in drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Wenn ihr Wort gratis verwendet wird, ist das Programm in der Client-Opdracht ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van hertel in rekening zal brengen. Der Leverancier kann die Kosten für die Herstellung der Speiche der brengenden Ingredienzien durch den Kunden des anderen Leverancier, der die Ingredienzien durch die Annahme der überzähligen Frauen, die diese angenommen haben, nachprüfen kann, ersetzen.

Die vervalt indien cliënt zonder schriftelijke toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

11.3 Herstel van fouten zal geschieden op een door leverancier te bepalen locatie. Leverancier ist Pferde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen von probleemvermijdende Beschränkungen in de programmatuur aan te brengengen.

11.4 Leverancier ist nimmer gehouden tot hertel van verminkte van verloren gegane gegevens.

11.5 Die Hebelwirkung wird in Artikel 11.2 des Moduls, das die Garantiezeit in der gemeldeten Garantieperiode umfasst, durch die Möglichkeit der Teilnahme an einem separaten Onderhoudsovereenkomst verplichtet, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten.

12. Vertrouwelijkheid

12.1 Der Kunde hat erkannt, dass der Programmplaner und der vertrouwelijk karakter heeft en bedrijfsgeheimen van leverancier, diens toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.

Modul ASP, Software as a Service und Computerservice

1. Toepasselijkheid

1.1 Das Eumedianet für die Erstellung von bestaan bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één meer specifieke modules per product of dienst. In einem weiteren Modul, das in den Niederlanden entwickelt wurde, werden die Module von Algemeen angeboten, die durch den Einsatz von Application Service Provision (ASP), Software as a Service (SaaS) und Computerservice ergänzt werden.

1.2 Die Teilnehmer des Moduls trafen sich auf der Konferenz der Modulteilnehmer. Die Tegenstrijdigheid, die sich aus dem Modul "Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module" ergibt, ist die vorherrschende Methode.

1.3 Für die Weitergabe des Modulwortes an einen Application Service Provider und Software as a Service: Der Türöffner, der die Programmierung eines Kunden über das Internet eines anderen Netzwerkes ermöglicht, kann sich über die Verbindung zwischen einem Kunden und dem Programmierer eines anderen Netzwerkes informieren.

1.4 Für die Weiterleitung des Modulwortes an den Computerservice: Die automatische Steuerung der Geräte erfolgt durch einen Programmierer, der den Türhebel betätigt.

2. Dienstverlening

2.1 Der Leverancier zal aan cliënt de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde dienst op het gebied van Application Service Provision, Software as a Service en/of Computerservice verlenen alsmede de overige tussen partijen overengekomen diensten verrichten. Indien hat im Rahmen des Programms für den Überspannungskomplex eine Reihe von Programmen für den Türdrücker und die installierte Infrastruktur entwickelt. Leverancier ist nicht verantwortlich für die Bereitstellung von Infrastruktur für die Kunden der van derden.

2.2 Tenzij schriftelijk anders overengekomen, ist cliënt verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt ist tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan. Wenn Sie ein Gerät verwenden, können Sie sich selbst mit einem eigenen Gerät ausstatten, das die installierten, installierten, parametrisierten, getunten und eingebauten Geräte und die gebruchte Apparatur, die übergeordneten (Standard-)Programme und die von den Kunden gewohnte Interoperabilität bewerkstelligen kann.

2.3 Tenzij schriftelijk anders overengekomen, ist leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

2.4 Indien hat eine Vielzahl von Kunden, die sich über die Nutzung des Programms und die Verwendung der Daten des Dienstes per E-Mail beraten, um die Kunden zu beraten. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactperson dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. Leverancier kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overereengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van leverancier.

2.5 Indien hat sich mit einem Kunden, der sich mit der Unterstützung von Kunden aus dem Ausland beschäftigt, in mehreren Etappen zusammengetan, indem es sich mit Kunden aus dem Ausland traf, die an der Durchführung von übermäßig langen Zeiträumen teilnahmen, und zwar in Form von wöchentlichen Treffen, bei denen sie sich auf die Unterstützung von Kunden konzentrierten. Der Hebel zur Unterstützung sollte sich davor hüten, dass die Teilnehmer an den Termijn übermäßig an den Termijn beteiligt werden, und zwar mit Hilfe von gebrochenen Schwellenwerten, die der Hebel zur Unterstützung der Termijnen erzeugt. Leverancier zal de backup zorgvuldig behandelen en bewaren als een goed huisvader.

2.6 Slechts indien schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is leverancier gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of other uitwijkfaciliteiten.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Der Leverancier zal zich naar naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten des Hebelanciers wurden auf der Grundlage der Inspektionsbevollmächtigten, die sich für die Erzielung eines übermäßigen Hebelanciers und des Ergebnisses, das sich aus der Erfüllung der voldoenden Bepaaldheid ergibt, eingesetzt.

3.2 Leverancier verricht de dienstverlening slechts in opdracht van cliënt. Indien leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van cliënt, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht.

3.3 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien hat die Prozeduren für die Kunden nicht auf die gleiche Weise gehandhabt wie die anderen Länder, sondern hat die Kunden hierher gebracht, um die Kosten für die Anpassung der Kunden zu senken. In dat geval kan cliënt de overereenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of other door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

3.4 Der Leverancier, der den Dienstanbieter unterstützen kann, traf sich mit der Herstellung von gewijzigsten Versen des Programms. Leverancier ist nicht spezifisch für die Kunden, die die Funktionalitäten der Programmatuur in den Händen halten, sondern nur für die Zehen, die sie benötigen.

3.5 Leverancier kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Der Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan cliënt.

3.6 Der indische Hebelarm ist auf der Grundlage der Türkundschaft so zu gestalten, dass die Türkundschaft nicht übermäßig belastet wird, wenn die Türkundschaft nicht vorbereitet und gehandhabt wird. Die Kunden der Verwerke werden durch das Ergebnis der Verwerkung der Plaats auf die Nutzung der Dienste aufmerksam gemacht. Transport en transmissie, op welke wijze dan ook, geschieden voor rekening en risico van cliënt, ook indien deze door leverancier worden uitgevoerd of verzorgd. Der Kunde ist verpflichtet, alle Türen zu schließen, um das Material, die Geräte, die Programme, die Verfahren und die Anleitungen, die er erhält, und die Informationen, die er über die Spezifikationen des Hebels erhält, zu überprüfen.

3.7 Alle Türdrücker, die von einem Gerät, einem Programm und einem Eigenleben des Intellektuellen und Eigenlebens eines Türdrückers abhängig sind, können für die Betätigung eines Türdrückers mit einer Türdrückerklappe in Frage kommen.

3.8 Der Leverancier ist nicht mehr als ein Kunde, der sich im Rahmen der Bereitstellung von Anwendungsdiensten und Diensten als ein Kunde, der sich auf die Bereitstellung und Programmierung von Diensten spezialisiert hat, im Rahmen des Computerservice-Türhebers, der die Programmierung gebrochen hat, verstreckt.

4. Service-Level-Vereinbarung

4.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden roeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Cliënt zal leverancier rosses informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed

kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid zijn

daarvan. Indien hat sich über das gemachte Serviceproblem geäußert, und das Wort "beschikbaarheid" hat sich mit den Behörden in Verbindung gesetzt, die sich für die Einführung einer neuen Geschäftsstruktur entschieden haben, die sich von den Behörden, die sich mit dem Hebel in Bewegung gesetzt haben, entfernt hat, und hat sich mit den Behörden, die sich mit dem Hebel in Verbindung gesetzt haben, getroffen, um sich mit dem Dienst zu befassen, den sie benötigen, um sich mit dem Dienst, den sie benötigen, geduldet zu haben. Betrachtet den Türdrücker, der die Beschikbaarheid und den Service als "volledig bewijs gelden" bezeichnet, als tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid en serviceniveau.

5. Duur

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. Der Duur van de overeenkomst hat sich für den Duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzijk cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vór het einde van de betreffende periode.

6. Wetten

6.1 Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betkking hebben op door leverancier verleende dienstverlening telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

7. Garantie

7.1 Der staatliche Hebel für die Bereitstellung von Anwendungsdiensten und Diensten als Dienst, der von den Kunden in Anspruch genommen werden kann, muss im Rahmen des Computerservice als Hebel für die Programmierung eingesetzt werden, um die Funktionalitäten zu verbessern. Der Leverancier zal zich er voor inspannen gebreken in de programmatuur binnen een relijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door leverancier zijn sich ontwikkeld en de desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Leverancier staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door leverancier is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier ist gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengengen. Indien de programmatuur in opdracht van cliënt ist ontwikkeld, kan leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van hertel aan cliënt in rekening brengen.

7.2 Der Hebelarm ist nicht verantwortlich für die Kontrolle der Juistheid und der Volledigheid des Ergebnisses, das bei der Herstellung von Produkten zur Bekämpfung von Gefahren entstehen kann. Cliënt zal de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de dienst gegenereerde gegevens zelf regelmatig controleren.

7.3 Indien hat sich für das Nicken des Hebelwirkers entschieden, der in die Ergebnisse des Computerdienstes und in die direkte Zusammenarbeit mit den Produktanbietern, Programmierern, Informatikexperten und Bedienungshändlern eingebunden ist, Der Computerservice hat sich auf die Herstellung von Volkskarten spezialisiert, die von den Kunden der Volkskarten auf der Basis von Mogelijk erstellt wurden, jedoch innerhalb einer Woche die Ergebnisse des Computerservice verkürzt, um sie dann an einen Hebel zu setzen, der sich auf die Bedürfnisse der Kunden anpassen kann. Slechts indien gebreken in de Computerservice aan leverancier toerekenbaar zijn, wordt de herhaling gratis uitgevoerd. Indien ist nicht dazu bestimmt, sich an einen Hebel zu erinnern, der die Entwicklung der Bevölkerung in den Vordergrund rückt, und zwar durch die Nutzung von Informationen, die auf der Grundlage von Informationen über eine bestimmte Person gesammelt wurden, sowie durch die Nutzung von Kosten, die durch die Nutzung von Ereignissen entstehen, die zu einer Erhöhung der Zahl der Beschäftigten führen. Indien ist derjenige, der die technischen Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Tätigkeit eines Computerservice-Kunden schafft, der sich nicht an die Gläubiger wenden kann, sondern der die anderen Kunden, die sich an den Kunden wenden können, in der Lage ist. Aan cliënt komen geen andere rechte wegens gebreken in de Computerservice toe dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven. Der Artikel ist nicht für die Bereitstellung von Anwendungsdiensten und Software as a Service geeignet.

7.4 Der Kunde hat auf der Grundlage der von dem Türdrücker getroffenen Maßnahmen die in der Lage sind, die für den Fall, dass er in der Lage sein sollte, die Vorschriften zu erfüllen und die von ihm gelieferte Ware zu lagern, zu ändern, die Verweise auf andere Vorfälle in Risico zu inventarisieren und die Vorschriften zu erfüllen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van cliënt naar redelijkheid medewerking te verlenenen aan verdere maatregelen door cliënt tegen door leverancier te stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier ist nimmer verantwoordelijk voor hertel van verminkte van verloren gegane gegevens.

7.5 Der staatliche Hebel für die Bereitstellung von Anwendungsdiensten und die Bereitstellung von Diensten als Dienstleistung für Kunden, die sich auf die harte Programmgestaltung beziehen, ist im Rahmen des Computerdienstes als Hebel für die gebruchte Programmgestaltung in relevantem Umfang nass und regelgeving in Wijzigingen eingeführt worden.

8. Verwerking persoonsgegegevens

8.1 Die Clientdaten werden voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door cliënt worden ingevoerd in de in het kader van Application Service Provision en/of Service as a Service aan cliënt ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door leverancier gebruikte programmatuur.

8.2 Im Modul "Algemeen ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die gebruikmaking van de dienst door cliënt worden verwerkt bij cliënt. Der Kunde ist derjenige, der den Hebel für die Schaffung von Rechtssicherheit und die Schaffung von Rechtssicherheit in der Region ansetzt. Cliënt vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

8.3 Die Cliënt heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichting tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, even het het geven van inzage in, het korrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokken. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rost volledig en uitsluitend bij cliënt. Der Teilnehmer hat sich für den Hebel zur Bewerkstelligung der Arbeit der Persoonsgegevens in der Gemeinde Wet Bescherming Persoonsgegevens entschieden. Cliënt zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door cliënt na te komen verplichtingen. Die Kosten, die durch die Behandlung von übermäßigen und zu hohen Preisen und die Verwirrung des Hebelarmes entstehen, werden durch die intensive Beschäftigung mit dem Kunden verursacht.

Modul onderhoud programmatuur

1. Toepasselijkheid

1.1 Das ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met én of meer specifieke modules per product of dienst. In einem weiteren Modul, das in den Niederlanden durchgeführt wird, werden die Teilnehmer des Moduls Algemeen durch einen Hebel, der durch den Programmierer geschaffen wurde, unterstützt.

1.2 Die Teilnehmer des Moduls trafen sich auf der Konferenz der Modulteilnehmer. Die Tegenstrijdigheid, die sich aus dem Modul "Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module" ergibt, ist die vorherrschende Methode.

2. Dienstverlening

2.1 Der Leverancier verrichtet die Aufgabe, die in der überdimensionalen Programmatik der partijen bepaalde partijen bepaalde programmatuur. Die Beschreibung des Programms ist in Artikel 3 des Moduls und in Artikel 4 des Moduls, in dem die Teilnehmer an der Erstellung des Programms beteiligt sind, in der Regel nicht enthalten.

2.2 Tenzij schriftelijk anders overengekomen, ist leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

2.3 In Indien werden die Hebelwirkung auf den Grund des übergeordneten Programms durch z.B. die telefonische Beratung und die Funktionsberatung per E-Mail über das Programm des übergeordneten Programms erhöht. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactperson dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandel nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Leverancier staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Tenzij schriftelijk anders overereengekomen, wordt ondersteuning uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van leverancier.

2.4 Indien hat sich in den letzten zehn Jahren durch die Verlagerung der "Bereitschaftsdienste" des Unternehmens, durch die eine größere Zahl von Mitarbeitern in den Genossenschaftsverbänden beschikbaar geworden ist, für den Fall, dass es zu einer Überlastung kommen sollte, verstärkt eingesetzt. In dat geval ist cliënt gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstige speichern in het functioneren van de programmatuur. Hebelwirkung des Staates, der in diesem Jahr alle Lagerhäuser zu füllen hat

worden verholpen.

2.5 Die anderen überzähligen Frauen, die sich mit der Gruppe der überzähligen Mitglieder getroffen haben, sind in der Regel nicht anwesend.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Der Leverancier zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten des Hebelanciers wurden auf der Grundlage der Inspanningsverbintenis eingesetzt, um das Ergebnis des übermäßigen Hebelanciers und das entsprechende Ergebnis des Bundes zu erreichen.

bepaaldheid ist omschreven.

3.2 Cliënt zal geconstateerde fouten in de programmatuur

gedetailleerd melden. Die Verschmelzung kann nur dann erfolgen, wenn die Verfahren zur Herstellung und Verbreitung der in den späten nieuwe Versiesen des Programms beschriebenen Verfahren übertrieben werden. Das Ergebnis war, dass die Dringlichkeit, die Tür zu öffnen, so groß war, dass sie sich in der Zeit, in der sie beschützt werden sollten, nicht geändert hat. Leverancier ist gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengengen. Wenn Sie sich für die Programmierung entschieden haben, können Sie sich selbst mit dem Programmkorrigierer vertraut machen, indem Sie den Programmplaner beschließen, die Installation, das Einrichten, die Parametrierung, die Einstellung und das Einfügen von Geräten und die Anpassung von Anpassungssituationen vorzunehmen. Der Staat, der den Hebel in der Programmatuur zonder onderbreking ansetzt, hat die gebreken zal werken von dat alle fouten von gebreken worden verbeterd.

3.3 Indien het leverancier het onderhoud online verricht, zal cliënt zijnerzijds tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten. Leverancier ist gerechtigd het onderhoud op te schorten van de beperken indien de infrastruur en telecommunicatiefaciliteiten van cliënt niet voldoen aan de door leverancier gestelde eisen.

3.4 Es ist wichtig, dass sich der Kunde, der sich an der Tür des Hebelarms befindet, nicht auf die Arbeit an einer anderen Stelle konzentriert, um die Absteckung des Programms zu erleichtern, wenn er sich an der Tür des Hebelarms befindet. Bij gebreke van de verlangde medewerking kan leverancier het onderhoud opschorten of beperken. Der indische Hebelgeber hat die Basis für die Türklienten veranschaulicht, indem er sie zu einem Hebel gemacht hat, der sie zu einer übermäßigen Belastung für die Tür macht, um sie so vorzubereiten, dass sie für eine erneute Aufnahme in den Kundenkreis vorbereitet werden kann. Der Kunde ist verpflichtet, alle Türen zu schließen, um das Material, die Geräte, die Programme, die Verfahren und die Anleitungen, die er erhält, und die Informationen, die er über die Spezifikationen des Hebels erhält, zu überprüfen.

3.5 Indien het onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door leverancier zelf aan cliënt is geleverd, zal cliënt, indien leverancier dit voor het onderhoud nuttig, nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-) documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Der Kunde, der sich für den gerechtfertigten Auftrag entscheidet, ist derjenige, der den rechten Teil der Geschichte erzählt und den rechten Teil der Geschichte verzettelt. Die Kunden haben die Möglichkeit, die Programmatik, einschließlich des Broncodes und der technischen (ontwikkel-) Dokumentation, zu nutzen, um den Kader zu stärken, der die übertriebenen Frauen in der Öffentlichkeit vertritt. Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik dat leverancier in het kader van het onderhoud van het ter beschikking gestelde maakt.

3.6 Die Tür wird so geöffnet, dass die eigene Verantwortung für die Klientel, die die Kontrolle über das Programm übernimmt, nicht durch die Kontrolle des Instellens, die Herstellung des Programms und die Sicherung der Ergebnisse durch die Herstellung des Programms beeinträchtigt wird. Cliënt ist tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan. Wenn Sie sich selbst mit der Installation, dem Einrichten, Parametrisieren, Konfigurieren, Einstellen und Einführen von Geräten mit gebruchtechnischen Geräten, übergeordneten Programmen und dem Einrichten von Anpassungs- und Türklimasystemen vertraut machen, wird die Interoperabilität gewährleistet.

4. Nieuwe versies van de programmatuur

4.1 Es ist übertrieben, wenn die Erzählung von neuen Programmversuchen, die für den Umgang mit den Schriftelijk zu wichtig sind, übertrieben ist. In Indien werden keine Verse aus dem Programmatuur omvat, sondern die Terbeschikkingstelling-Plaats der Diskretion der Hebelkräfte erzählt.

4.2 Die Beschreibung der einzelnen Verse ist nicht nur ein Hebel, sondern auch ein Mittel, um die Herstellung von Ereignissen in den einzelnen Verse zu ermöglichen, die in den einzelnen Verse vorkommen, und um die einzelnen Verse in den einzelnen Verse zu beschreiben.

4.3 Der Leverancier kann verlangen, dass er für die Terbeschikkingstelling von einem Versie mit keinem Kunden und keiner Funktion zusammenkommt und dass er sich mit einem Leverancier zusammensetzt, der für die Terbeschikkingstelling und die Terbeschikkingstelling von keinem anderen Wort verantwortlich ist. Der Leverancier kann die Funktionalitat der Programmatuur auf der Ebene der Übermenschen vorgeben, aber der Staat kann die Funktionalitat nicht für die dezentralisierte Funktionalitat als die für die Versammlungen verwenden. Leverancier ist nicht spezifisch für die Kunden, die die Funktionalitäten der Programmatuur in der Hand haben, sondern nur für die Zehen, die sie benötigen.

4.4 Der Leverancier kann vom Kunden verlangen, dass das System (Gerät, Programmatuur usw.) eine Anpassung der Daten an die Funktion des Programmsystems vornimmt.

5. Service-Level-Vereinbarung

5.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden roeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Cliënt zal leverancier roeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien hat sich über das gemachte Serviceproblem geäußert, und das Wort "beschikbaarheid" hat sich mit den Behörden in Verbindung gesetzt, die sich für die Einführung einer neuen Geschäftsstruktur entschieden haben, die sich von den Behörden, die sich mit dem Hebel in Bewegung gesetzt haben, entfernt hat, und hat sich mit den Behörden, die sich mit dem Hebel in Verbindung gesetzt haben, getroffen, um sich mit den Behörden zu befassen, die sich mit der Entwicklung von übermäßigen Belastungen befassen. Behoudens tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid as volledig bewijs gelden.

6. Duur

6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. Der Duur van de overeenkomst telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzijk cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vór het einde van de betreffende periode.

7. Wetten

7.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overgeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur en de eventueel andere in de overereenkomst vastgelegde diensten telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.

7.2 Fragen Sie, wie Sie das Programm und die anderen Veranstaltungen in der überdimensionalen Gruppe der Dienstanbieter in den Vordergrund stellen können. Der Schwindel für andere in der übergroßen Zahl der Dienstanstalten wird durch die Verschuldung der Programmklienten in der gebruik heeft (Genomen) der gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud verschuldet.

8. Uitsluitingen

8.1 Wenn die Programmatuur des Verbandes, der sich nicht mit der eigenen Person zusammenfand, auf die Volksvertreter traf, ist das die einzige Möglichkeit, die sie zu erfüllen hat:

a) gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf;

b) wijziging van de programmatuur anders dan door of namens leverancier;

c) Die Gebruik des Programmatikers in Strijd traf sich mit dem Daarvoor, der für die in Strijd getroffenen Anleiter in der Gebruiksdokumentation zuständig ist;

d) wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het onderhoud van leverancier valt;

e) Die Klientel der Programmatuur, die sich in den letzten Monaten auf die Tagesordnung gesetzt hat;

f) Er hat sich für die ungeschminkte Programmatik entschieden, die nicht mehr als ein Türdrücker sein sollte;

g) hertel van verminkte of verloren gegane gegevens;

h) andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken.

8.2 Indien leverancier onderhoud verricht of andere werkzaamheden uitvoert in verband het bepaalde in artikel 8.1 kan leverancier de kosten van dat onderhoud of die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen het overigens door cliënt verschuldigde wegens onderhoud onverlet laat.

Modul: Hebelvorrichtung

1. Toepasselijkheid

1.1 De Eumedianet Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met én of meer specifieke modules per product of dienst. In einem weiteren Modul, das in Bepalingen angeboten wird, werden die Teilnehmer des Moduls Algemeen durch einen Hebel zur Förderung der ICT-, Telekommunikations- und Kantoorapparate unterstützt (hier finden Sie die Liste der Geräte).

1.2 Die Teilnehmer des Moduls trafen sich auf der Konferenz der Modulteilnehmer. Die Tegenstrijdigheid, die sich aus dem Modul "Algemeen en de bepalingen van de onderhavige module" ergibt, ist die vorherrschende Methode.

2. Dienstverlening

2.1 Der Leverancier zal het onderhoud verrichten van de in de overeenkomst genoemde apparatuur. Wenn die Tür geöffnet wird, können Sie die Klientel, die die Kontrolle über das Gerät hat, nicht mehr für das Bier, die Kontrolle über das Gerät und die Bedienung des Geräts verantwortlich machen. Cliënt ist tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan.

2.2 Leverancier aanvaardt geen onderhoudsverplichtingen voor apparatuur die niet in Nederland ist opgesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.3. Das Gerät kann nur dann eingesetzt werden, wenn der Kunde das Gerät nach oben oder unten bewegt, ohne dass es sich dabei um ein Gerät handelt.

3. Uitvoering dienstverlening

3.1 Der Leverancier zal zich naar naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle weiteren Dienste, die auf der Grundlage der Inspektionsbeauftragten durchgeführt wurden, sind für die Erzielung eines überhöhten Hebelwirkungsgrades und des Ergebnisses, das sich aus der Erfüllung der freiwilligen Verpflichtungen ergibt, zuständig.

3.2 Der Türöffner, der die Dienste und den eventuellen Einsatz von Servicedienstleistern in den Bereichen, in denen es zu einer Überlastung gekommen ist, kann nicht mehr eingesetzt werden. Bij gebreke daarvan is leverancier verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door cliënt bij leverancier zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Wenn Sie ein Wort im Modul "Speicherung" verwenden, ist es nicht notwendig, die Angaben zum Brechvorgang an der Tür zu speichern, da der Hebelbetreiber die Spezifikationen des Geräts festgelegt hat. Van een storage is alleen sprake indien cliënt deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd. Tenzij ander overereengekomen, ist leverancier tevens gerechtigd, doch niet verplicht, to preventief onderhoud.

3.3 Der Kunde, der sich für die Lagerung eines Geräts entscheidet, kann die Tür in der Mitte der Tür aufstellen und den Kunden für die Lagerung entscheiden.

3.4 Die Kunden werden alle Türen öffnen, die sich für den Onderhoud, den Daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik van de apparatuur verlenen. Cliënt ist das Personal des Türdrückers, das sich in den Räumen des Gerätes befindet und das sich auf die Plakate der Geräte einstellen kann, die übermäßig viel Zeit für die Arbeit an den Geräten aufwenden muss, um sich an den Hebel zu setzen. Bij gebreke van de verlangde medewerking kan leverancier het onderhoud opschorten of beperken. Der indische Hebeldienst hat sich auf die Basis von Türklienten konzentriert, um die Türklienten zu hebeln, um sie vorzubereiten und um sie wieder in den Genuss von Kliententreue zu bringen.

3.5 Alvorens de apparatuur aan leverancier voor onderhoud aan te bieden draagt cliënt er zorg voor dat dat alle in op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed werkende reservekopie gemacht wird. Es ist ein Problem, dass die Verlies der Programmatik nicht mehr als ein Hindernis für die Beratung der Kunden und die Erstellung einer Reservekopie angesehen werden können.

3.6 Op verzoek van leverancier zal een ter zake
kundige werknemer van cliënt voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. Die Kunden haben das Recht, sich alle zehn zu verpflichten, die für die Arbeit in der Werkstatt benötigt werden.

3.7 Der Kunde ist verpflichtet, keine Geräte und Systeme zu installieren, die von einem Kunden entwickelt wurden, der die Geräte und Systeme in einem nicht zu installierenden System installiert hat. Die Kosten für die Speicherung der Daten werden durch die Verwendung von Geräten, die mit Hilfe der installierten Software für den Türschließer erstellt werden, gesenkt, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

3.8 Indien het naar het oordeel van leverancier
für den onderhoud van de apparatuur nodig
ist es, dass die Geräte mit anderen Geräten zusammengebracht wurden, um andere Geräte und Programme zu testen und zu informieren. Der Kunde, der sich für die gerechtfertigte Nutzung entscheidet, ist derjenige, der die Terbeschikkingstelling und die Hebelwirkung für alle Aussprachen der einzelnen Terbeschikkingstelling und die Hebelwirkung der Hebelwirkung des Kaders der beschikkend gestalteten Apparate und Programmierungsmaßnahmen nutzt.

3.9 Wenn die Prüfung nicht im Rahmen des normalen Betriebs des Hebelschwingers durchgeführt wird, wird die Tür von den Kunden nicht beschützt.

3.10 Cliënt draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

3.11 Indien hat die Hebelwirkung auf den Grund der Überlastung der zogeheten "Standby-Dienste" des Unternehmens erhöht,
zal leverancier één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en tijden. In dat geval is cliënt gerechtigd bij spoedeisendheid of urgentie de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstige storage in het functioneren van de apparatuur. Der Hebel ist in diesem Fall nicht mehr in der Lage, alle gespeicherten Daten zu verholen.

4. Service-Level-Vereinbarung

4.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden roeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Cliënt zal leverancier daarbij steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van

4.2 hat den Kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan invloiert. Indien hat sich über das gemachte Serviceproblem geäußert, und das Wort "beschikbaarheid" wurde von den Behörden, die für die Einführung einer neuen, bürokratischen Regelung zuständig sind, in einer Weise aufgegriffen, dass die Behörden, die den Hebel in Bewegung gesetzt haben, sich mit den Behörden in Verbindung gesetzt haben, die sich mit dem Hebel in Verbindung gesetzt haben, und sich mit den Behörden in Verbindung gesetzt haben, die sich mit dem Dienst befassen, der die Überlastung verursacht hat. Behoudens tegen- bewijs zal de door leverancier gemeten beschik- baarheid as volledig bewijs gelden.

5. Duur

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. Der Duur van de overeenkomst telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzijk cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt beëindigt inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vór het einde van de betreffende periode.

6. Onderhoudsvergoeding en betaling

Tenzij anders overeengekomen, zijn in de onder- houdsprijs niet begrepen:

- de kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals batterijen, stähle, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

- de kosten van (het vervangen van) onderdelen asmede onderhoudsdiensten voor het hertel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot hertel door andere dan leverancier;

- werkzaamheden ten behoeve van gehele of gedeeltelijke revisie van de apparatuur;

- Modifizierungen an den Geräten;

- verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

6.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd. Leverancier kan een vooruitbetaling verlangen.

6.2 Tenzij anders overereengekomen zijn bedragen voor onderhoud verschuldigd vanaf aanvang van de overereenkomst waarbij het betreffende onderhoud van de apparatuur is overereengekomen.
Der Schwindel für onderhoud ist verschuldet in der gebruik heeft (Genom) der van de mogelijkheid tot onderhoud gebruik maakt.

7. Uitsluitingen

7.1 Werkzaamheden wegens der onderzoek von ihrtel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de apparatuur van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen, netzwerkverbindingen of in spaningsvoorzieningen, of koppelingen met apparatuur, programmatuur of materialen welding niet onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van leverancier op grond van de onderhoudsovereenkomst.

7.2 Auch wenn der Hebelarm des Verbands, der sich mit dem Hebelarm des Verbands traf, durch die Tür des Hebelarms auf den Hebelarm des Verbands getreten ist, hat sich der Hebelarm, der sich in der Strippe befand, mit dem Hebelarm des Kunden getroffen, um den Kunden des Hebelarms zu treffen und ihn in der Strippe des Verbands in die Strippe zu nehmen.

7.3 Die anderen überzähligen Personen, die sich gegen einen der Hebel in den Händen halten, trafen auf einen der beiden Verbände, die sich in der Lage sahen, das Programm zu erstellen.

7.4 Indien leverancier onderzoek verricht en/of onderhoud verricht in verband het in artikel 7.1, 7.2 en 7.3 bepaalde, kan leverancier de kosten van dat onderhoud volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen al hetgeen overigens door cliënt voor onderhoud verschuldigd is onverlet laat.

7.5 Leverancier ist nimmer gehouden tot hertel van als gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte von verloren gegane gegevens.

8. Diversen

8.1 Der Hebelgeberstaat muss sich in der Zeit, in der andere Geräte gebrochen werden, auf das Brechen von anderen gebrochenen Geräten konzentrieren, die in der Zeit, in der alle gebrochenen Geräte gebrochen wurden, verbraucht werden.

8.2 Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal von beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat leverancier deze voor onderhouds- werkzaamheden onder zich heeft. Er hat das Wort und die Klientel nicht übertrieben risico te verzekeren.

© 2023 EUMEDIANET BV